Έκθεση Δ.Σ προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Ισολογισμός της 31/12/2022

Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 30/10/2023

Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 31/10/2022

Ισολογισμός της 31/12/2020

Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 30/10/2021

Ισολογισμός της 31/12/2019

Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 28/09/2020

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 21/08/2019

Ισολογισμός της 31/12/2017

Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 10/09/2018

Έκθεση Δ.Σ προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Ισολογισμός της 31/12/2016

Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 10/09/2017

Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 24/09/2016

Έκθεση Δ.Σ προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Ισολογισμός της 31/12/2015

Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 30/06/2016

Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 30/09/2015

Ισολογισμός της 31/12/2014

Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 29/07/2014

Ισολογισμός και Έκθεση Ελέγχου της 31/12/2013

Ισολογισμός και Έκθεση Ελέγχου της 31/12/2012

Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 31/07/2013

Ψήφισμα 01/05/2013

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 03/11/2012

ΠΕΡΙΔΟΥ & ΥΨΗΛΑΝΤΩΝ, 73135 ΧΑΝΙΑ, info@anenlines.gr